Työnhakijoille suunnattu tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Skulle Implants Oy (”Yhtiö”)

Osoite: Lemminkäisenkatu 60, 20520 Turku

2. Yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava

Tommi Brunila, tietosuojavastaava

Puhelinnumero: +358 10 526 2337

Sähköpostiosoite: tommi.brunila@skulleimplants.com

3. Informoidut ryhmät

Tämän tietosuojaselosteen tarkoitus on informoida työnhakijoita heidän henkilötietojensa käsittelystä.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on arvioinnin tekeminen siitä, tulisiko työnhakija palkata hakemaansa tehtävään. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun rekrytointiprosessin järjestäjänä. 

Joissakin tapauksissa henkilötietoja käsitellään myös työsopimuksen solmimista edellyttävissä toimenpiteissä. Tällöin henkilötietojen käsittelyperusteena on sopimus.

Mikäli työnhakija ei luovuta henkilötietojaan Yhtiölle, kyseistä työnhakijaa ei välttämättä voida huomioida rekrytointiprosessissa.

5. Henkilötiedot

Yhtiön käsittelemiä henkilötietoja ovat:

 • henkilön nimi;
 • yhteystiedot;
 • koulutustiedot, taidot ja työkokemus;
 • suositukset;
 • palkanlaskennassa tarvittavat tiedot; ja
 • muut tiedot, jotka rekisteröity saattaa antaa rekrytointiprossin aikana.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään pääsääntöisesti työnhakijoilta hakuaikana tai heidän lähettäessään avoimen hakemuksen. Lisäksi tietoa saatetaan kerätä suosittelijoilta rekrytointiprosessin aikana.

7. Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta Yhtiön ulkopuolisille tahoille.

8. Henkilötietojen säilytysajat

Jos työnhakija hakee avoinna olevaa tehtävää, Yhtiö säilyttää henkilötiedot korkeintaan [kahden] vuoden ajan siitä lähtien, kun Yhtiö on tehnyt työnhakijan rekrytointia koskevan päätöksen, jotta Yhtiö voi vasta mahdollisiin siihen kohdistuviin väitteisiin ja vaatimuksiin.

Jos työnhakija lähettää Yhtiölle avoimen hakemuksen, Yhtiö säilyttää henkilötietoja korkeintaan [vuoden] ajan, jollei työnhakija ilmoita halustaan peruuttaa hakemuksensa. 

Jos Yhtiö palkkaa työnhakijan, Yhtiö jatkaa henkilötietojen käsittelyä tarvittavilta osin Yhtiön työntekijöille suunnatun sisäisen tietosuojaselosteen mukaisesti.

9. Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Yhtiö ei siirrä tietoja Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti pääsynvalvonnalla. Kun henkilötietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Yhtiö huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Sähköisessä muodossa oleva palaute tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan välittömästi käsittelyn jälkeen. Manuaalista aineistoa käsitellään lukituissa tiloissa, joihin on rajattu pääsy.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. 

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada informaatiota henkilötietojensa käsittelystä; 
 • saada pääsy omiin henkilötietoihinsa;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötietonsa oikaisua;
 • vaatia henkilötietojensa poistamista sikäli kuin käsittelyperusteena on sopimus tai Yhtiön oikeutettu etu; 
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yhtiön oikeutettu etu;
 • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli tiedot ovat rekisteröidyn toimittamia, Yhtiö käsittelee kyseisiä henkilötietoja sopimuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti;
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista; 
 • oikeus olla johtumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta siltä osin kuin käsittelyperusteena on sopimus; ja
 • saada henkilötietojensa oikaisua tai poistoa tai käsittelyn rajoittamista koskeva ilmoitus Yhtiöltä.

Rekisteröidyn tulee lähettää yllä mainittujen oikeuksiensa toteuttamista koskeva pyyntö sähköpostitse osoitteeseen sales@skulleimplants.com. Rekisteröity voi myös lähettää pyynnön kirjallisesti osoitteeseen Lemminkäisenkatu 60, 20520 Turku. Yhtiö voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntönsä kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytensä ennen pyynnön käsittelemistä. Yhtiö voi kieltäytyä rekisteröidyn pyynnön toteuttamisesta, mikäli kieltäytymiselle on laissa säädetty peruste.

Rekisteröidyllä on myös aina oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, mikäli rekisteröity katsoo, että Yhtiö ei ole käsitellyt rekisteröidyn henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.